XX-oji KLB Krašto Valdyba (2007-2012)

 


Iš dešinės į kairę: Elytė, Rimas, Jolanta, Joana, Danielius, Rūta ir Virginija

Susisiekimo duomenys

Kanados Lietuvių Bendruomenė
1 Resurrection Road
Etobicoke, ON  M9A 5G1
Canada

tel: 416-533-3292

fax: 416-533-2282

e-mail:  [email protected]

Raštinė dirba

pimadieniais nuo 4:30 vpp iki 8:30 vv

antradieniais nuo 4:30 vpp iki 8:30 vv

trečiadieniais nuo 4:30 vpp iki 8:30 vv

ketvirtadieniais nuo 9:00 vr iki 7:00 vv

penktadieniais nuo 9:00 vr iki 1:00 vpp

KLB Krašto valdybos raštinė randasi Toronto Prisikėlimo Parapijos patalpose(žiūrėkite žemėlapį)


View Larger Map

COMMITTEE MEMBERS

Joana Kuraitė-Lasienė Pirmininkė
Iždininkas
Rūta Kličienė Vicepirmininkė kultūros reikalams
Virginia Zubrickienė Vicepirmininkas švietimo reikalams
Elytė Balkytė-Zubis Vicepirmininkė ryšiams
Danielius Šarūnas KLJS pirmininkas
Rimas Kuliavas ŠALFASS Kanados apygardos atstovas
Kazimieras Deksnys Kanados Lietuvių Fondo atstovas
Jolanta Stasiulevičienė Raštinės vedėja ir posėdžių sekretorė