Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys dalyvavo Londono Lietuvių bendruomenės metiniam susirinkime kur davė praėjusių metų KLB veiklos pranešima ir artėjančios pilitybės išlaikymo referendumą ir pristatė URM-jos Kanados lietuvių apdovanojimą „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“.

 Londono Lietuvių bendruomenės pirmininkė, Aldona Valaškevičienė, laiko apdovanojima.

 

Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys aplankė Delhi Lietuvių bendruomenę kur dalis apylinkės lietuvių buvo nufotografuoti su URM apdovanojimu, Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė.

Delhi lietuvių bendruomenės pirmininkė Teresė Pargauskienė laiko medalį.

Kanados Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus lietuvius kanadoje ir visame pasaulyje su Šv. Kalėdomis. Tegul Kristaus gimimo šventė apdovanuoja Jus džiaugsmo, ramybės o vaikučiams – daug dovanu!

Tegul naujieji metai atneša Jums laimės, sveikatos ir taikos.

Virginija, Povilas, Joana, Kazimieras, Loreta ir Mindaugas

 

 

URM apdovanojimas Kanados lietuviams

Užbaigti Lietuvos nepriklaisomybės atstatymo šimtmečio minėjimo Kanadoje metus, Kanados Lietuvių Bendruomenė kartu su LR ambasada Kanadoje surengė koncertą gruodžio 2 diena, Glenn Gould Studio. Koncerte dalyvavo Toronto diplomatų bendrijos nariai, Estų, Latvių, Ukrainiečių ir Lenkų bendruomenių vadovai bei karininkai ir buvusi KLB pirmininkai. Koncerto metu, Julijus Rakitskis įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos skirtas aukščiausias apdovanojimas „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“ – visai Kanados lietuvių bendruomenei. Padėkojo už jos 65 metus atstovaujaunt Kanados lietuvių interesus ir Lietuvos okupacijos nepripažinima Kanadoje. Taip pat, KLB prisidėjo prie atkurančios  Lietuvos. Kanados lietuviai surinko $1 mln nupirkti pastatą Lietuvos atstovybei Briuselyje.

 

Buvusi ir dabartinis KLB pirmininkai: Algis Pacevičius, Gabija Petrauskienė, Vytautas Bireta, Rūta Žilinskienė, Algirdas Vaičiūnas, Joana Kuraitė-Lasienė ir dabartinis pirmininkas Kazimieras Deksnys. Juozas Krištolaitis negalėjo dalyvauti  ir dvi savaites prieš koncerta mire Eugenijus Čuplinskas.

 

 

 

KLB paviljonas, rotušės aikštėje

Vilnius,  July 1,2018.

Pažymėti Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė suorganizavo pasaulio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos tautinių bendrijų paviljonų miestelį.  Kanados Lietuvių Bendruomenės paviljoną aplankė tūkstančiais lietuvių ir nemažai Lietuvoje tuo metu atostogaujančių turistų taip, kad kartais buvo sunku pajudėti palapinėje.  Beth Richardson, Charge d’affaires,  ir Kanados ambasados įgula prisidėjo prie paviljono parengimo.  Dalino kanadiškus užkandžius, vėlevėles, balionus ir ženkliukus su Kanados veliava ir be sustojimo atsakinėjo į klausimus apie Kanadą. Paviljona aplankė Lietuvos presidentė Dalia Grybauskaitė, The pavilion was also visited by Lithuanian President Dalia Grybauskaite, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir Užsieniš Reikalš Ministras Linas Linkevicius. Jiems buvo įteikta po KLB ženkliuką.

 Sostinės Simono Daukanto aikštėje, skambant Vilniaus bažnyčių varpams, iškelta jubiliejinės 20-osios Dainų šventės vėliava.

 

Kanados lietuviai taip pat dalyvavo Dainš Šventės vėliavos pakelime.

M.Ambrazo nuotr.

 

 

KLB METINIS SUVAŽIAVIMAS

Kanados Lietuvių Bendruomenės metinis suvažiavimas įvyko 2018 m. gegužės 19 d. Montrealyje Aušros Vartų parapijos salėje.  Dėkojame parapijai ir ypač Daivai Jaugėlai ir jos valdybai organizuojant suvažiavimą. Lietuvių mokyklų Kanadoje mokytojų suvažiavimas taip pat įvyko Montrealyje prieš metinį susirinkimą.

Svečiai nuotraukoje.

Antroje eilėje iš kairės Julijus Rakitskis, LR ambasados Kanadoje Ministras Patarėjas; Arūnas Staškevičius, LR Garbės Konsulas; Inga Simanonytė, LR ambasados Kanadoje sekretorė; šeštas iš kairės, Tony Kasper, LR Garbės Konsulas; pirmoje eilėje iš dešinės Gitana Bagdonienė, LR ambasados Kanadoje Antroji Sekretorė.