KLB METINIS SUVAŽIAVIMAS

Kanados Lietuvių Bendruomenės metinis suvažiavimas įvyko 2018 m. gegužės 19 d. Montrealyje Aušros Vartų parapijos salėje.  Dėkojame parapijai ir ypač Daivai Jaugėlai ir jos valdybai organizuojant suvažiavimą. Lietuvių mokyklų Kanadoje mokytojų suvažiavimas taip pat įvyko Montrealyje prieš metinį susirinkimą.

Svečiai nuotraukoje.

Antroje eilėje iš kairės Julijus Rakitskis, LR ambasados Kanadoje Ministras Patarėjas; Arūnas Staškevičius, LR Garbės Konsulas; Inga Simanonytė, LR ambasados Kanadoje sekretorė; šeštas iš kairės, Tony Kasper, LR Garbės Konsulas; pirmoje eilėje iš dešinės Gitana Bagdonienė, LR ambasados Kanadoje Antroji Sekretorė.